top of page

E-mail disclaimer

Disclaimer: 
Dit e-mailbericht is afkomstig van Van Eijk & Partners en is uitsluitend bestemd voor geadresseerde. Dit bericht bevat vertrouwelijke informatie, die door beroepsgeheim is gedekt en/of rechtens beschermd is. Indien u niet als geadresseerde bent aangeduid, gelieve het e-mail bericht met alle (eventuele) bijlage(n) te vernietigen en u te onthouden van kennisneming, gebruikmaking, vermenigvuldigen, openbaarmaking en/of verdere verspreiding daarvan. Aan de ontvangst en de inhoud van bovenstaand bericht kunnen geen rechten worden ontleend. Van Eijk & Partners is niet aansprakelijk voor een onjuiste en / of onvolledige verzending van de inhoud van dit bericht, alsmede voor vertraging en/of schade die het gevolg is van de ontvangst of het gebruik hiervan.

Privacy: 
Wij hechten grote waarde aan uw privacy. Alle persoonlijke gegevens worden door ons daarom met zorg behandeld. Wij houden ons hierbij strikt aan alle wettelijke regelgeving die van toepassing is op persoonsgegevens.
Op verzoek kunt u inzage krijgen in de opgeslagen persoonsgegevens, Lees meer over privacy in onze privacy policy.

bottom of page